वनकरिया बस्तीमा पहिलो पटक शुद्ध खानेपानीको व्यवस्था